STATUT

Fundacji Inna Perspektywa

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Inna Perspektywa, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatorów Marię Wolak-Chmiel oraz Agnieszkę Nejman-Kalińską na mocy oświadczenia o ustanowieniu Fundacji z dnia 25 listopada 2014 roku (akt notarialny sporządzony przez Marzenę Dmochowską, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 8022/2014).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 3

Siedzibą Fundacji jest Pruszków.

 § 4

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

 § 5

1.Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

2.Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

 § 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami i symbolami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8

Fundacja uzyska status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych we właściwych przepisach.

Cele działania Fundacji oraz sposoby ich realizacji

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. Wprowadzenie i rozpowszechnianie na terenie Polski nowatorskiej metody pracy z dziećmi nad rozwojem wrażliwości i empatii,
 2. Działanie na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 3. Pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym,
 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Działanie na rzecz wyrównania szans edukacyjnych i społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 6. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 7. Prowadzenie działań edukacyjnych,
 8. Działanie na rzecz rozwoju i wspierania rodziny.

§ 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci metodą „Babywatching”,
 • wprowadzanie w przedszkolach na terenie Polski programu rozwoju empatii i wrażliwości u dzieci za pomocą metody „Babywatching”,
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym,
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej osobom niepełnosprawnym,
 • udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, wykładów i konferencji propagujących cele Fundacji,
 • prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie rozwoju empatii i wrażliwości u dzieci i ich wpływu na funkcjonowanie dzieci w grupie społecznej,
 • pozyskiwanie wolontariuszy biorących udział w projektach realizowanych przez Fundację,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Fundacji,
 • wspieranie inicjatyw służących celom Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie.
 1. Wszelkie formy realizacji celów fundacji mają charakter niezarobkowy.

§ 11

 1. Fundacja realizuje swoje cele w formie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej.
 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 12

Wszelkie dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na jej działalność statutową.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 13

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych, przyznany przez Fundatorów zgodnie z aktem notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 14

 1. Dochodami Fundacji są:

a)– dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy,

b)- dochody ze zbiórek publicznych,

c)– odsetki od lokat i wkładów kapitałowych oraz papierów wartościowych,

d)- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15

Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Władze Fundacji.

§ 16

Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd.

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, który określa również liczbę członków Rady Fundacji.
 4. Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji wybiera Rada spośród swoich członków.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
 6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek odwołania przez Fundatora, śmierci, złożenia rezygnacji lub prawomocnego skazania członka Rady Fundacji na karę pozbawienia praw publicznych.

§ 19

Rada Fundacji ma prawo i obowiązek:

 1. propagowania celów Fundacji,
 2. inicjowania kierunków działalności Fundacji,
 3. kontrolowania działalności merytorycznej i finansowej Fundacji,
 4. podejmowania uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości przez Fundację,
 5. ustalania zasad wynagradzania pracowników Fundacji i przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu,
 6. zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd,
 7. uchwalania regulaminu działania Zarządu,
 8. podjęcia uchwały o połączeniu z inną fundacją o podobnych celach.

§ 20

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Fundatorów lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku, o ile nie zachodzi potrzeba częstszego zwoływania posiedzeń Rady.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu.
 4. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, może nakazać stawiennictwo wszystkich członków Zarządu.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział Fundatorzy.
 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, z zastrzeżeniem, że na posiedzeniu wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Fundacji.
 7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd.
 8. Funkcje członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Członkom Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu członków.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Fundatorzy:
 4. a) powołują i odwołują członków Zarządu,
 5. b) ustalają liczbę członków Zarządu,
 6. c) nadają funkcje członkom Zarządu.
 7. Każdy z członków Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
 8. Posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wybrany zwykłą większością głosów w trakcie posiedzenia.
 9. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Fundacji. O przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu decyduje Rada Fundacji.

 § 22

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatorów.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. a) kierowanie działalnością Fundacji i realizacja jej celów statutowych,
 4. b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 5. c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. d) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.
 8. Do reprezentacji Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 9. Rada Fundacji może uchwalić regulamin, określający szczegółowe zasady działania Zarządu.
 10. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok obrotowy w terminie do 31 marca następnego roku.

 

Postanowienia końcowe.

§ 23

Fundacja na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach.

§ 24

 1. Decyzję o postawieniu Fundacji w stan likwidacji podejmują Fundatorzy po uzyskaniu uprzedniej opinii Rady Fundacji.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
 3. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidator przekazuje na rzecz innych, wskazanych przez Radę Fundacji lub Fundatorów, nie nastawionych na zysk organizacji, realizujących działalność zbliżoną do działalności Fundacji.

§ 25

Wszelkie zmiany statutu Fundacji dokonywane są na mocy jednogłośnej decyzji Fundatorów.